Uitwisselen, samenwerken en initiëren

Het Platform M&O is een verband van vrijwilligersorganisaties in het sociale domein die middels de inzet van vrijwilligers de inwoners van gemeente Doetinchem stimuleren en ondersteunen om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Het platform bevordert de samenwerking van haar leden, wisselt actief kennis en ervaring uit en brengt signalen onder de aandacht bij gemeente en / of andere formele samenwerkingspartners. Het platform stimuleert tevens initiatieven door het verlenen van financiële ondersteuning op basis van aanvragen.

Het platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten (M&O) komt 4 à 5 keer per jaar bijeen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Zowel de voorzitter als de ondersteuner zijn in dienst bij Buurtplein.

Criteria voor deelname

Lid-organisaties

 • geografisch; gemeente Doetinchem is werk- en vestigingsgebied
 • bieden meedoen en / of ondersteuningsdiensten aan de inwoners van gemeente Doetinchem
 • werken voornamelijk / hoofdzakelijk met vrijwilligers
 • hebben een breed draagvlak
 • zijn gericht op samenwerking
 • onderschrijven de doelstelling van het platform
 • hebben geen commercieel oogmerk
 • worden vertegenwoordigd door vrijwilligers
 • zijn bereid actief deel te nemen aan de activiteiten van het platform (o.a. blijkend uit 75% aanwezigheid bij de vergaderingen)

Wie interesse heeft om deel te nemen aan het Platform M&O kan contact opnemen met Saskia Dolleman – ondersteuner van het Platform – via s.dolleman@buurtplein.nl

Nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers hebben vooraf een gesprek met de ondersteuner en ontvangen een introductie. Aan hen wordt gevraagd zichzelf te presenteren tijdens hun eerste bijeenkomst en de andere deelnemers van een hand-out te voorzien over hun organisatie.

De gegevens van de betreffende organisatie en hun vertegenwoordiger worden vervolgens opgenomen in het deelnemersoverzicht.

Het Platform M&O beschikt jaarlijks over iets meer dan € 30.000 euro om initiatieven financieel te ondersteunen. Zowel lid organisaties als niet leden kunnen aanvragen indienen.

Aanvragen voor financiële ondersteuning

Een aanvraag kan middels het gebruik van een aanvraagformulier worden ingediend.

De aanvraag dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan een bijeenkomst ingediend te zijn bij de ondersteuner (s.dolleman@buurtplein.nl). De data van de bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda.

Namens het platform beoordeelt een subsidiecommissie de aanvragen volgens criteria en een afwegingskader. Deze commissie brengt daarna een advies uit aan het platform. Het platform brengt de aanvraag vervolgens in stemming.

Als de aanvragende organisatie geen lid is van het platform, dient de organisatie bereid te zijn een al dan niet mondelinge toelichting te geven aan de subsidiecommissie. Ook dient de organisatie bereid te zijn in een vergadering van het platform een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven dan wel na afloop een terugkoppeling over de uitvoering en resultaten.

Uitkomsten van het platform kunnen zijn:

 • ze keuren de aanvraag af
 • ze houden de aanvraag aan en verzoeken om extra informatie
 • ze kennen de aanvraag (gedeeltelijk) toe
 • ze kennen de aanvraag (gedeeltelijk) toe met voorwaarden

Criteria voor aanvragen

Criteria voor aanvragen financiële ondersteuning (aanvragers hoeven zelf géén deelnemer te zijn van het Platform M&O).

 • alleen (startende) vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor een aanvraag
 • het werkgebied beslaat de gemeente Doetinchem en haar inwoners, of een deel daar van
 • de aanvraag moet passend zijn bij en gericht zijn op de doelstelling van het platform M&O met de nadruk op de inwoners van gemeente Doetinchem stimuleren en ondersteunen om mee te doen aan het maatschappelijk leven
 • de noodzaak voor financiële ondersteuning moet aanwezig zijn
 • de aanvraag maakt duidelijk dat men, op den duur, streeft naar financiële zelfredzaamheid m.b.t. de activiteit / het initiatief
 • uit de aanvraag blijkt duidelijk wat de meerwaarde is voor de beoogde doelgroep
 • uit de aanvraag & begroting wordt helder waar het gevraagde bedrag aan ten goede komt

Wat wordt niet gehonoreerd?

 • consumpties; eten & drinken wordt niet gehonoreerd
 • activiteiten gericht op de vrijwilligers van de organisatie zelf worden niet gehonoreerd
 • kosten gericht op leden van de organisatie (bijvoorbeeld bij ziekte of jubilea) worden niet gehonoreerd
 • salaris wordt niet gehonoreerd
 • middelen die nodig zijn om de organisatie (de entiteit) voort te laten bestaan zonder dat deze een meerwaarde realiseren kan voor derden, worden niet gehonoreerd
 • materialen onder voorbehoud; voor materialen wordt eerst verwezen naar de Doetinchemse Uitdaging

 

Het platform is gericht op het eenmalig financieel ondersteunen van een initiatief, maar maakt, waar zij nodig achten, uitzonderingen tot de duur van maximaal 3 jaar.

De subsidiecommissie bespreekt de aanvraag, naast de criteria, volgens een afwegingskader;

 • betreft het een activiteit of initiatief in het sociale domein? (mogelijk met cultuur of sport als middel)
 • heeft de dienst / activiteit / het initiatief een toegevoegde waarde, aanvullend op het bestaande aanbod in de gemeente Doetinchem?
 • betreft het een nieuwe of herhaalde aanvraag?
 • hoe wil men de financiën inzetten?
 • wat is de eigen financiële bijdrage en/of vanuit de deelnemers aan de activiteit?
 • zijn bepaalde kosten te reduceren?
 • wat is het bereik van het initiatief?
 • zijn er aanvragen bij andere fondsen gedaan of zijn die wellicht passender?
 • wordt het beoogde effect en de beoogde doelgroep bereikt?
 • hoe meet men de resultaten?
 • is er sprake van samenwerking of is dit wenselijk?

Bij een herhaalde aanvraag zal strenger worden beoordeeld.

De gevraagde ondersteuning bevindt zich in een range van €250,-tot €3.000,-

Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het platform. Gezamenlijk brengen zij de aanvraag in stemming. De voorzitter en ondersteuner hebben geen stem m.b.t. het al dan niet honoreren van de aanvragen. Doorslaggevend is het effect dat de activiteit of het initiatief zal hebben op de inwoners van gemeente Doetinchem.

Afhandeling van de aanvraag

Na de bijeenkomst neemt de ondersteuner contact op met de aanvrager(s) om de bevindingen van het platform terug te koppelen en de aanvraag verder af te handelen.

Een aanvullend formulier wordt ingevuld, toegevoegd aan de aanvraag, begroting en verslag van de bijeenkomst. Dit geheel wordt door de ondersteuner verstrekt aan gemeente Doetinchem.

Gemeente Doetinchem maakt vervolgens, namens het platform, het gehonoreerde bedrag over.

Maximaal een half jaar na de uitvoering van de activiteit of het initiatief verwacht het platform een gedegen terugkoppeling van de aanvrager. Al dan niet mondeling toegelicht tijdens een bijeenkomst.

Aanvragers ontvangen hier tijdig informatie over van de ondersteuner.

Wil je organisatie deelnemen aan het platform M&O, een aanvraag indienen of meer informatie? Neem dan contact op met Saskia Dolleman via s.dolleman@buurtplein.nl.